SKŁADKI ZUS W 2016 ROKU

Składki na ubezpieczenia Stopa % składki Standardowe składki Preferencyjne składki
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 2433,00 zł 555 zł
Emerytalne 19,52% 474,92 zł 108,34 zł
Rentowe 8% 194,64 zł

44,40 zł

Chorobowe 2,45% 59,61 zł 13,60 zł
Wypadkowe 1,8% 43,79 zł 9,99 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne - RAZEM 31,77% 772,96 zł 176,33 zł
Fundusz Pracy 2,45% 59,61 zł przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3210,60 zł 3210,60 zł
Składka do opłacenia 9% 288,95 zł 288,95 zł
Składka do odliczenia od podatku 7,75% 248,82 zł 248,82 zł


SKALA PODATKOWA NA ROK 2016 DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Podstawa obliczenia podatku w PLN Podatek wynosi
Ponad< Do
85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 zł 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 złKOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W 2016R.

Pracownik Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 nie więcej niż 1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków 111,25 łącznie nie więcej niż 2.002,05
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06 łącznie nie więcej niż 1.668,72
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków 139,06 łącznie nie więcej niż 2.502,56


Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). STAWKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W 2016R.

Podatek dochodowy wynosi:
  • 19% podstawy opodatkowania,
  • od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% uzyskanego przychodu, a od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% podstawy opodatkowania.


Stawka Przychód
Podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu wynosi:
20%

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), *)

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
10%

4)z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

5) uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Stawki te mogą być zmodyfikowane postanowieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.Podstawa prawna: Art. 19, 21, 22 i 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).


MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ


Okres 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Kwota wynagrodzenia 1.850 zł 1.480 zł (I rok pracy)
Podstawa prawna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)


ODSETKI USTAWOWE OD 01.01.2016R.


odsetki za opóźnienie kapitałowe
stawka % rocznie 7% 5%
podstawa prawna art. 481 § 2 K.c. art. 359 § 2 K.c.

WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY

okres obowiązywania: od 1.01.2016 do 31.12.2016

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2016 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2016 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 21, a wynika z następującego wyliczenia:

366 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 dni wolne) : 12 = 21.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2016 r. wynosi odpowiednio:

• dla 3/4 etatu 15,75 (3/4 × 21),
• dla 1/2 etatu 10,5 (1/2 × 21),
• dla 1/3 etatu 7 (1/3 × 21),
• dla 1/4 etatu 5,25 (1/4 × 21).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

GRANICZNE KWOTY OBROTU OKREŚLONE DLA CELÓW VAT

okres obowiązywania: od 1.01.2016 do 31.12.2016


Lp. Wyszczególnienie 2016 r.
1. Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 150.000 zł
2. Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5.092.000 zł
(1.200.000 euro)
3. Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika 191.000 zł
(45.000 euro)
4. Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 50.000 zł
5. Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 160.000 zł


Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.